Algemene voorwaarden Take a LOUK | 2022-2023

Definities

 1. Take a LOUK is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 74701614.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Take a LOUK een overeenkomst heeft afgesloten.
 3. Onder ‘Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen. 

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassingen op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Take a LOUK, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever gemaild. De opdrachtgever dient de algemene voorwaarden te bevestigen. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Take a LOUK start met de uitvoering van de opdracht, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.
 3. Indien de opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Take a LOUK alleen bindend indien en voor zover deze door Take a LOUK uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd.
 4. Take a LOUK is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.
 5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, worden beoordeeld in lijn van deze algemene voorwaarden.
 6. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Beide partijen zullen in dat geval overleggen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van de oorspronkelijke algemene voorwaarden wordt uitgegaan.

Verplichtingen Take a LOUK

 1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Take a LOUK dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

Verplichtingen opdrachtgever

 1. Het door de opdrachtgever aan Take a LOUK geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst en afbeeldingen in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Take a LOUK en de opdrachtgever.
 2. De opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan Take a LOUK, dat al het materiaal rechtenvrij is, dan wel dat de opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Take a LOUK te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.

Offertes

 1. De door Take a LOUK gemaakte offertes zijn vrijblijvend en twee maanden geldig, tenzij anders is aangegeven.Take a LOUK is alleen aan de offertes gebonden als de aanvaarding ervan, door de wederpartij schriftelijk binnen twee maanden wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven.
 2. Offertes van Take a LOUK zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is gegeven. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie heeft gegeven.
 3. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Take a LOUK het recht de offerte aan te passen.
 4. De prijzen in de genoemde offertes zijn vrijgesteld van OB o.g.v. artikel 25 Wet OB. De offerte is exclusief overige gemaakte kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.
 5. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Prijzen

 1. Wanneer partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, stelt Take a LOUK haar tarief vast volgens haar uurtarief.
 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behalve prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 3. In afwijking van het vorige lid kan Take a LOUK diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 4. Take a LOUK zal de opdrachtgever haar eventuele plannen voor verhoging van het tarief, inclusief de hoogte en de ingangsdatum ervan, schriftelijk laten weten.
 5. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de door Take a LOUK geplande verhoging, dan kan zij binnen twee weken na de kennisgeving ervan, de opdracht schriftelijk annuleren per de in de kennisgeving van Take a LOUK genoemde ingangsdatum van de verhoging.
 6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van drukfouten. Voor de gevolgen van drukfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij drukfouten is Take a LOUK niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 7. Take a LOUK heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Levering en uitvoering

 1. Take a LOUK voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
 2. Het door Take a LOUK opgegeven termijn, voor het volbrengen van de werkzaamheden, is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Bij een ontwerp op maat krijgt de opdrachtgever twee keer een moment om aanpassingen door te geven en feedback te geven. Daarna wordt er een uurprijs van 60 euro gehanteerd. De opdrachtgever is zich ervan bewust dat kleuren op het beeldscherm kunnen afwijken van kleuren in werkelijkheid. Take a LOUK is hier niet verantwoordelijk voor. Take a LOUK is ook niet verantwoordelijk voor eventuele fouten die na het goedkeuren van het laatste ontwerp worden ontdekt door de opdrachtgever.
 4. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Take a LOUK is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan haar ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te checken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

Wijziging opdracht

 1. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door de opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt Take a LOUK de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van opdrachtgever. Leidt dit tot meerwerk, dan mag Take a LOUK de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij de opdrachtgever in rekening brengen.
 2. In afwijking van lid 1, brengt Take a LOUK geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Take a LOUK kunnen worden toegerekend.
 3. Indien Take a LOUK, door omstandigheden op het moment van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan haar bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is Take a LOUK gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever de meerkosten niet accepteert, heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren. 
 1. Indien Take a LOUK meer werk moet verrichten dan haar ten tijde van de offerte bekend was, is Take a LOUK gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever de meerkosten niet accepteert, heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

Eigendomsvoorbehoud en rechten

 1. Zo lang de opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Take a LOUK.
 2. Leggen derden beslag op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of willen zij daarop rechten vestigen of doen gelden, dan moet de opdrachtgever Take a LOUK daarvan zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen.
 3. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Take a LOUK tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, ontwerpen, ontwerpschetsen, bronbestanden, en andere materialen of bestanden, eigendom van Take a LOUK, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld. De opdrachtgever mag zelf geen wijzigingen in de ontwerpen aanbrengen, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

Betaling

 1. De opdrachtgever dient de door Take a LOUK uitgeschreven rekeningen via overmaking te voldoen. De opdrachtgever dient maximaal 14 dagen na het uitschrijven van de rekening, te betalen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever die niet op tijd heeft betaald, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
 2. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Aansprakelijkheid

 1. Voor aanvaarde opdrachten heeft Take a LOUK een inspanningsverplichting. Indien Take a LOUK aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Take a LOUK is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Take a LOUK is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Take a LOUK is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het disfunctioneren van gebruikte software en/of toepassingen van derde partijen.
 4. De totale aansprakelijkheid van Take a LOUK wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 200 Euro.
 5. Aansprakelijkheid van Take a LOUK voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs-)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 6. De aansprakelijkheid van Take a LOUK wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat alleen indien de opdrachtgever Take a LOUK deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Take a LOUK ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Take a LOUK in staat is adequaat te reageren.
 7. De opdrachtgever vrijwaart Take a LOUK voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een systeem dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Take a LOUK geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.

Overmacht

 1. Beide partijen hoeven verplichting niet na te komen als zij worden gehinderd door omstandigheden die niet te wijten is aan schuld, en – volgens de wet – ook niet wanneer een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt verstaan – naast wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Take a LOUKe geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid vallen hier ook onder.
 3. Take a LOUK heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat hij zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen hun verplichtingen tijdens de situatie van overmacht uitstellen. Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen alle partijen ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Is Take a LOUK op het moment van overmacht gedeeltelijk zijn verplichtingen al nagekomen of zal zij deze kunnen nakomen, dan mag zij dit deel in rekening brengen. De opdrachtgever voldoet deze declaratie dan alsof het om een losstaande opdracht ging. 

Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de soort informatie.

Wijzigingen AV

 1. Take a LOUK behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Slotbepalingen

 1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
 3. Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke algemene oorwaarden gestalte wordt gegeven